co je to EVVO?

Možná si kladete otázku, co si přesně představit pod pojmem Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Environmentální výchova je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s životním prostředím. Lze se také setkat s pojmem výchova k trvale udržitelnému rozvoji, což může být chápáno, ale nemusí, jako synonymum pro environmentální výchovu. Nelze ji ztotožňovat  s výchovou ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému. Ekologie není věd o ochraně životního prostředí, jak je často mylně zmiňována. Ekologie je věda o vztazích mezi organismy a prostředím a organismy navzájem.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu směřování k udržitelnému rozvoji v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou a praxí, komplexnost chápání problémů, využívání nejnovějších poznatků k jejich řešení a místní specifika.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta