dokumenty a koncepce EVVO

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 119-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 bylo schváleno aktualizované znění Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje pro roky 2018-2020.

Od začátku platnosti Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje pro léta 2011-2020 nastalo ve Středočeském kraji i celé ČR několik důležitých změn, které si vyžádaly její aktualizaci. Díky investičním dotacím EU i Středočeského kraje se zlepšila vybavenost středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Odbor EVVO se stále více soustřeďuje na efektivitu vzdělávacích aktivit, oslovování širších skupin obyvatelstva (senioři, dobrovolníci) i sledování kvality procesů v organizacích EVVO.

Významnou změnou je přijetí nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025 (dále jen Státní programu EVVO a EP), který se mnohem více zaměřuje na cíle EVVO a EP než na pouhé formy, jak k tomu bylo v minulosti. Státní program se v aktualizaci promítá zejména v důrazu na klíčové kompetence namísto témat a dále v členění podle strategických oblastí namísto cílových skupin EVVO. Členění aktualizace rovněž odpovídá Státnímu programu EVVO a EP, jehož relevantní cíle a opatření převádí na krajskou úroveň. Dokument zohledňuje a zakotvuje zejména fungující praxi např. v principu krajských středisek EVVO.

Hlavním účelem aktualizace je:

  • zvolit si priority na poslední tři roky platnosti Koncepce
  • upravit členění Koncepce na základě Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025
  • reflektovat změny a dosažené výsledky v oblasti EVVO
  • zaměřit se na konkrétní úkoly, které budou v souladu s reálnými možnostmi Středočeského kraje a Krajského úřadu

Strategické oblasti a navazující relevantní cíle jsou převzaty z aktuálního změní Státního programu EVVO a EP.

Koncepce tedy definuje 5 strategických oblastí:

1) Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP

2) Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP

3) Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP

4) Posilování postavení a porozumění EVVO a EP- propagace, PR, popularizace

5) Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

Ke stažení:

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020 

koncepce_evvo2011_2020

Akční plán EVVO 2018-2020

Akèní plán EVVO 2018-2020

Koncepce EVVO – aktualizace

Koncepce EVVO – aktualizace (1)

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta