EVVO v legislativě

Realizace EVVO je zakotvena v rámci platné právní úpravy zejména v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

EVVO obecně vychází také z dokumentů na mezinárodní úrovni (Směrnice č. 2003/4/ES ze dne 28.1.2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice č. 90/313/EHS, Aarhuská úmluva, Agenda 21).

Podrobnější přehled zákonů, ve kterých je zakotvena EVVO lze nalézt na www.cenia.cz. Plné znění zákonů můžete také nalézt na portálu Veřejné správy ČR.

Základními koncepčními dokumenty na celostátní úrovni v oblasti EVVO jsou Státní program  EVVO ČR (SP EVVO ČR) a navazující akční plán SP EVVO ČR na léta 2016-2020. Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňování principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. V návaznosti na uvedené koncepční dokumenty proběhla v jednotlivých krajích příprava krajských systémů a koncepcí EVVO.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta