krajská střediska ekologické výchovy

Středočeský kraj v rámci realizace krajské Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty uzavřel v letech 2003-2006 smlouvy, jejichž účelem bylo zajištění činnosti krajských středisek ekologické výchovy.

Statut krajského střediska získaly subjekty: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno- Čabárna o.p.s., Polabské ekocentrum Huslík, Ochrana fauny České republiky a ekocentrum Orlov.

Začátkem roku 2016 byla obnovena spolupráce s krajskými středisky EVVO a uzavřena ,,dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Zajišťování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje na období let 2016-2020″. Dále byla zřízena pracovní skupina EVVO skládající se ze zástupců jednotlivých krajských středisek EVVO a zástupců Středočeského kraje, která má za úkol koordinaci a zajištění spolupráce při plnění stanovených cílů v oblasti EVVO.

 

   Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim pracuje od roku 1994. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se středisko zaměřuje především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času. Za neméně důležitou je považována i práce s pedagogy, širokou veřejností a pracovníky veřejné správy.

V roce 2012 byla v zahradě Podblanického ekocentra otevřena paraZOO, což je unikátní expozice zástupců volně žijících živočichů ČR. Návštěvníci zde mohou vidět vydry, mluvícího krkavce, černého čápa, dravce, sovy a řadu dalších zvířat, která byla léčena v záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody.

ČSOP Vlašim provozuje také Vodní dům, návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Vodní dům se nachází u hráze vodní nádrže Švihov v Hulicích. Návštěvníci zde mohou navštívit moderní expozici, která atraktivní formou seznámí dospělé i děti s dvěma tvářemi vody. Představuje vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

www.podblanickeekocentrum.cz

   Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP, svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské.

V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání mateřských škol, základních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se záchrannou stanicí pro zraněné živočichy na Huslíku, nedaleko soutoku Labe s Cidlinou u Poděbrad.

www.ekocentrumhuslik.cz

 

   Naučné středisko ekologické výchovy Kladno- Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno- Čabárna o.p.s. bylo založeno v listopadu roku 2001 statutárním městem Kladnem. Původním posláním organizace bylo svým působením přispět k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí na Kladensku.

Od roku 2001 naučné středisko významně rozšířilo své aktivity a v současné době se zaměřuje především na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Středisko mimo jiné pořádá naučné a vzdělávací programy pro děti a dospělé, přednášky, soutěže a podílí se na mapování výskytu chráněných a ohrožených živočichů.

http://www.nsev-kladno.cz

      Ochrana fauny ČR o.p.s.

Areál Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan funguje nejen jako záchranná stanice, ale také jako ekocentrum. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici zvířat s trvalým hendikepem, kterou je provede odborný lektor. Bude jim přiblížen osud hendikepovaných živočichů a zároveň se dozví o tom, jak žijí ve volné přírodě. K vidění je expozice dravců, sov či šelem a expozice sladkovodních ryb, jež běžně žijí v našich vodách. Součástí jsou také výstavní prostory s aktuální výstavou. Školy a školky mohou spojit prohlídku expozice trvalých hendikepů s výukovými programy, které ekocentrum nabízí. Areál slouží též ke kulturním, vzdělávacím a dobrovolnickým akcím, veřejnosti, státním organizacím a firmám.

Ochrana fauny ČR provozuje také motýlárium ve Voticích. Hlavním cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotných. V budově přiléhajícího ekocentra si návštěvníci mohou prohlédnout unikátní výstavu motýlích fotografií Marka Vojtíška a zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů.

www.ochranafauny.cz

   Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. bylo založeno v roce 2010. Jeho cílem je přiblížit přírodu všem zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního prostředí. Nabízí a realizuje programy pro mateřské, základní i střední školy, organizace, vědecké instituce i širokou veřejnost. Součástí areálu Ekologického centra Orlov je zemědělská farma s naučnou stezkou, venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR, záchranná stanice pro veverky, muzeum a učebna.

Nejnovějším projektem je Dům Natura v Příbrami otevřený veřejnosti v září 2016, který nabízí návštěvníkům několik stálík výstav. Přízemí budovy je věnováno oblasti Brd. Návštěvníci zde naleznou expozici CHKO Brdy, jež hravou formou představuje nově vzniklou chráněnou krajinnou oblast. V druhé části mohou nahlédnout do historie bývalého vojenského újezdu Brdy. Suterén budovy nabízí seznámení s českými obojživelníky a plazi v expozici Živá příroda. V Domě Natura se nachází také Sphingidae Muzeum, které spravuje druhou největší sbírku lišajů na světě. Dále jsou zde i prostory pro dočasné výstavy.

http://www.eco-centrum.cz

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta